תנאי מכירה – קניאל

יצירת קשר

שדות עם * הינם שדות חובה

1.                  הזמנת המוצרים ואספקתם

1.1.            ההזמנה תעשה על ידי הלקוח (להלן: "הלקוח" או "הקונה") בכתב ותהיה כפופה לאישור בכתב של קניאל על גבי ובהתאם לטופס ההזמנה של קניאל ולחתימת הלקוח על טופס ההזמנה (להלן: "ההזמנה").

1.2.            קניאל תייצר את המוצרים בהתאם לכמויות שבהזמנה. אולם, סטיה של עד 5%, כלפי מעלה או כלפי מטה, מכל מוצר בכמות המוזמנת בהזמנה לא תהווה הפרה של ההזמנה והלקוח מתחייב לקבל את המוצרים שיוצרו למרות ההפרש בכמות המוצרים, ואולם במקרה כזה התשלום ייעשה על פי הכמות שיוצרה בפועל.

1.3.            אספקת המוצרים תהיה בהתאם למועד שקניאל אישרה בהזמנה, ואולם מוסכם כי איחור של עד 30 ימים באספקה, לא יהווה הפרה של ההזמנה ולא יקנה ללקוח סעד כלשהו.

1.4.            מרגע ביצוע ההזמנה, הלקוח לא יהיה רשאי לבטלה ו/או לשנותה אלא בהסכמה של קניאל ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור ומבלי לגרוע מכל סעד אחר, ביטל הלקוח את ההזמנה במלואה ו/או בחלקה, יהיה חייב הלקוח בתשלום עבור כל ההוצאות והנזקים שנגרמו לקניאל בגין ההזמנה. למען הסר ספק, אם ביטל הלקוח את ההזמנה לאחר תחילת ביצוע הדפסת הפח, יהיה חייב הלקוח בתשלום עבור כל הכמות שהודפסה, בהתאם לתעריף שתקבע קניאל.

1.5.            אספקת המוצרים תהיה על ידי העמדתם לרשות הלקוח במתחמי קניאל. הובלת המוצרים מקניאל אינה באחריות קניאל ואינה כלולה במחיר ההזמנה, אלא אם סוכם אחרת מראש ובכתב.

1.6.            בשום מקרה, קניאל לא תהיה אחראית לאי אספקת מוצרים (מלאה או חלקית) ו/או לאיחור באספקת מוצרים ו/או לפגם במוצרים שייגרם בשל כח עליון. בגדר כח עליון יבוא גם (אך לא רק): שביתה, השבתה, שריפה, תקלה, מחסור בחומרי גלם, מלחמה, פעולת טרור, רעידת אדמה, שיטפון וכו'.

2.                  מועד התשלום

2.1.            הלקוח ישלם על המוצרים בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו עם הלקוח מראש בהזמנה.

2.2.            בהעדר קביעה אחרת של תנאי התשלום, יבצע הלקוח את התשלום בדרך של המחאה לפקודת קניאל שתימסר לקניאל במועד אספקת המוצרים.

2.3.            לא משך הלקוח את המוצרים או חלק מהם בתוך 90 יום מיום סיום הייצור או ממועד האספקה שנקבע בהזמנה, לפי המאוחר, תוציא קניאל ללקוח חיוב כספי בדרך של חשבונית מס בגין המוצרים שטרם נמשכו וכן יחוייב הלקוח בדמי אחסנה בהתאם לתעריף שתקבע קניאל. תשלום החשבונית יהיה בהתאם לתנאי התשלום המוסכמים עם הלקוח בהזמנה, כאמור לעיל.

2.4.            חלפו 180 יום מיום סיום הייצור או ממועד האספקה שנקבע בהזמנה, לפי המאוחר, והלקוח לא משך את המוצרים או חלק מהם, תהיה קניאל רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשלוח ללקוח הודעה לפיה עליו למשוך את המוצרים תוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה ואם לא ינהג כאמור, תהא קניאל רשאית להשמיד את המוצרים, וזאת בין אם  הלקוח שילם עבורם ובין אם לאו, וללקוח לא תהיה כל טענה בקשר לכך והלקוח יהיה חייב בכל מקרה (אם לא שילם את התמורה במלואה) לשלם עבור המוצרים.

2.5.            לא שילם הלקוח את התשלום או חלק ממנו במועד שסוכם עם הלקוח ואף לא בתוך 7 ימים לאחר מכן, יתווספו לתשלום הפרשי הצמדה וריבית החל מהמועד שנקבע בהזמנה ועד לתשלום המלא בפועל. "ריבית": הריבית המקסימלית הנהוגה באותה עת בבנק הפועלים בע"מ בחשבונות עו"ש על חריגה ממסגרת אשראי. בנוסף, אי ביצוע תשלום מלא ובמועד בגין הזמנה מסויימת יאפשר לקניאל, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לנקוט בצעדים הבאים או בחלק מהם: (1) לפטור עצמה מהחובה לבצע הזמנות נוספות עבור הלקוח;

 

(2) להעמיד לפירעון מיידי את כל יתר ההזמנות שביצע הלקוח; (3) לעכב אספקת מוצרים ללקוח על פי הזמנות נוספות שביצע הלקוח, וזאת מבלי לגרוע מחובת הלקוח לשלם גם עבור ההזמנות הנוספות שביצע.

2.6.            ללקוח לא תהיה כל זכות קיזוז והלקוח יהיה חייב לשלם עבור כל ההזמנות שביצע, בהתאם למועד התשלום, וזאת אף אם יהיו ללקוח טענות כלשהן כנגד קניאל.

3.                  הבעלות והסיכון על המוצרים

3.1.            החל ממסירת החזקה במוצרים לידי הלקוח (קרי, במועד החתימה על תעודת המשלוח ו/או במועד תחילת העמסת המוצרים, לפי המוקדם), יחולו כל הסיכונים בקשר עם המוצרים על הלקוח.

3.2.            כל עוד לא שולמה ונפרעה לקניאל מלוא התמורה, על פי תנאי ההזמנה, תישאר הבעלות המלאה על המוצרים בידי קניאל והלקוח מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח את עלות קניאל על המוצרים ובכלל זה להפרידם ממוצרים אחרים ולסמנם כמוצרים בבעלות קניאל. במידה והמוצרים כבר מולאו במוצרי הלקוח ו/או כל צד שלישי, תיחשב קניאל כבעלים משותפים במוצרים הממולאים והיא תהיה רשאית להיפרע ראשונה ממכירתם, עד לגובה מלוא החוב לקניאל לרבות הוצאות קניאל.

4.                  אריזות המוצרים ומשטחים הניתנים לשימוש חוזר

המוצרים יסופקו באריזות ובמשטחים של קניאל ועליהם יחויב הלקוח בדמי פקדון על פי המחירון הנהוג באותה עת בקניאל. החזיר הלקוח את אריזות המוצרים לקניאל כשהם במצב טוב ותקין יזוכה הלקוח בגובה דמי הפקדון. השבת אריזה או משטח במצב שאינו תקין ו/או אי השבת אריזה או משטח, לא תזכה את הלקוח בהשבת דמי הפקדון ודין אריזה או משטח שניזוק כדין אריזה או משטח חסר. 

5.                  אי התאמה

5.1.            הקונה חייב לבדוק היטב את המוצרים לרבות טיבם וכמותם ואת תעודת המשלוח מיד עם קבלת המוצרים ולהודיע לקניאל אודות כל אי התאמה וזאת עם גילויה ובכל מקרה לא יאוחר משבעה ימים מיום אספקת המוצרים. הקונה לא יהיה רשאי להסתמך על אי התאמה, אלא אם הודיע בכתב לקניאל עליה בתוך 7 ימים כאמור, למעט במקרה בו מדובר בפגם נסתר שלא ניתן לגילוי בבדיקה קפדנית.

5.2.            הקונה לא יהיה רשאי להסתמך על פגם נסתר, אלא אם הודיע לקניאל עליו מיד עם גילויו ובכל מקרה בתוך ולא יאוחר משישה חודשים מיום אספקת המוצרים.

5.3.            הקונה יאפשר לקניאל לבחון בעצמה את אי ההתאמה הנטענת, לתקן את אי ההתאמה ויפעל בהתאם להוראות קניאל ביחס לאופן אחסון המוצרים שלטענת הקונה נפל בהם פגם וכן באופן בו קניאל תורה ללקוח על מנת להקטין את הנזק.

6.                  מילוי המוצרים על ידי הלקוח

6.1.            המוצרים נמכרים ללקוח בהתאם למפרט של קניאל כפי שנמסר לקונה. באחריותו הבלעדית של הקונה לוודא התאמת המוצרים לייעודם. קניאל לא תהיה אחראית לבדיקת חומרי המילוי של הקונה ו/או חומרים אחרים של הקונה ולבדיקת התאמתם למוצרים ו/או לתגובות כימיות או אחרות שייוצרו בין המוצרים לבין חומרים של הקונה ו/או חומרי המילוי של הקונה, וזאת כל עוד המוצרים יוצרו בהתאם למפרט.

6.2.            המלצות שיינתנו על ידי קניאל מפעם לפעם, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, בכל הקשור למוצרים ו/או לשימוש במוצרים ו/או אחסון המוצרים הן בבחינת המלצות בלבד והן אינן מהוות חלק מההזמנה או מהסכם זה והקונה לא יהיה רשאי להסתמך עליהן ו/או לעשות בהן שימוש כנגד קניאל. כאמור, באחריותו המלאה של הקונה לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיו.

7.                  הגבלת אחריותה של קניאל

7.1.            בכל מקרה שייגרם לקונה ו/או לצד שלישי נזק כלשהו בגין מעשה או מחדל של קניאל או בגין הפרת ההזמנה ו/או ההסכם על ידי קניאל, קניאל תהא אחראית לנזקים ישירים בלבד ואחריותה תהיה מוגבלת ולא תעלה בשום מקרה על סכום התמורה שנקבע בהזמנה. למען הסר ספק, בשום מקרה, קניאל לא תהא אחראית לנזקים לא ממוניים ו/או להפסדי רווחים ו/או להפסד הזדמנויות עסקיות ו/או לנזקים עקיפים.

 7.2.            קניאל לא תהא אחראית לכל פגם שייגרם למוצרים עקב שימוש לא נכון במוצרים ו/או אחסון לא נכון של המוצרים, בין אם בטרם מילוי המוצרים ובין אם לאחר מילויים.

7.3.            שירותים שניתנו ע"י קניאל לטובת הלקוח, אם וככל שינתנו, הינם בגדר המלצה בלבד ולא יהיה בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על קניאל ו/או על איש השירות מטעמה בגין כל נזק שייגרם בקשר ו/או כתוצאה מהשירות.

7.4.            אחריותה של קניאל מוגבלת לעמידה בתקני האיכות:
ת"י 136 – קופסות אטימות: קופסות פח גליליות עשויות שלושה חלקים למוצרי מזון משומרים.
ת"י 742 – למנפקי אירוסולים.

8.                  קניין רוחני

8.1.            כל זכויות הקניין הרוחני במוצרים לרבות תבניות, תהליכי ייצור, פטנטים, מדגמים וכו' הם של קניאל בלבד וללקוח לא תהא כל זכות בהם, אלא אם הוסכם אחרת.

8.2.            הקונה מצהיר כי הוא בעל זכויות מלא בכל המידע שהודפס, לבקשתו, על המוצרים לרבות כיתוב ו/או ציור ו/או סימני מסחר וכי הוא ישפה באופן מיידי את קניאל בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד קניאל בהקשר זה.

9.                  שונות

9.1.            ספרי קניאל יהווה ראיה מכרעת לנכונותם.

9.2.            אי שימוש בסעד או בתרופה העומדת לרשות קניאל על פי דין או על פי הסכם זה, לא יחשבו כוויתור מצד קניאל.

9.3.            על הסכם זה יחול הדין הישראלי. כל סכסוך הנובע ו/או הקשור להסכם זה, יוגש באופן בלעדי וייחודי לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות לדון בתובענה, וזאת בכפוף לזכותה של קניאל להגיש תביעה נגד הקונה במחוז השיפוטי בו נמצא מקום עסקיו.

 

__________________

חתימת הלקוח + חותמת

  

תאריך: ___________